Poučení o nakládání s osobními údaji

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů řádně zapsaného člena je Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica, z.s., Dolní 347, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO: 60781378 (dále jen „LSPT Ondřejnica“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (tzv. GDPR, dále jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

LSPT Ondřejnica osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti spolku, a to konkrétně pro následující účel:

 1. pořádání pravidelné nácvikové činnosti, vystoupení, přednášek, seminářů, besed, kurzů, soustředění, dětských táborů, uměleckých dílen, zájezdů, stáží, výstav, přehlídek, sympózií a festivalů folklorních souborů a skupin, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s jinými subjekty (dále jen činnost),
 2. evidence členů, kdy členství je zákonný právní vztah mezi fyzickou osobou a LSPT Ondřejnica; LSPT Ondřejnica své členy eviduje mimo jiné kvůli výběru členských příspěvků,
 3. kontaktování člena a jeho zákonných zástupců při zajištění činnosti a v návaznosti na ní (např. komunikace se zákonným zástupcem ohledně činnosti člena, pozvánky na akce aj.),
 4. evidence účastníků akcí pořádaných LSPT Ondřejnica
 5. poskytnutí údajů požadovaných po LSPT Ondřejnica orgány veřejné správy při čerpání finančních prostředků z jejich rozpočtů nebo při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů,
 6. zpracovávání plateb na bankovním účtu.
LSPT Ondřejnica zpracovává o členech tyto údaje:
 1. identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaj o pohlaví, trvalé bydliště;
 2. kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje;
 3. běžné podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci činnosti pro vnitřní potřeby spolku;
 4. údaje o zákonných zástupcích – jméno, příjmení, titul, kontaktní adresa, telefon, e-mail a podobné údaje;
 5. další podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), sloužící k dokumentaci a propagaci činnosti nad rámec pro vnitřní potřeby spolku; Tyto pak složí zejména k propagaci LSPT Ondřejnica v tištěných i multimediálních mediích (web, sociální sítě…), dokumentaci činnosti atd. (kroniky, výstavy, fotoalba…)
 6. kontaktní údaje pro informační účely (např. zasílání oznámení a pozvánek nad rámec běžné činnosti).

Výše uvedené osobní údaje člena jsou zpracovávány na základě souhlasu a také z jiných právních důvodů - zejména na základě právní povinnosti (vést účetnictví apod.).

Podmínky zpracování, informace o zpracovávání a práva subjektu údajů

LSPT Ondřejnica může v přiměřeném rozsahu a v souladu s účelem zpracovávání osobních údajů zveřejnit osobní údaje členů, kteří vykonávají funkce v LSPT Ondřejnica, či se o ně ucházejí.

Osobní údaje mohou být zpracovávány kromě LSPT Ondřejnica i jimi pověřenými zpracovateli, a to za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

Zákonný zástupce je povinen poskytnout o členu úplné a pravdivé údaje identifikační a kontaktní, a poskytnout identifikační a kontaktní údaje o alespoň jednom zákonnému zástupci. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro činnost LSPT Ondřejnica ve vztahu k členovi po dobu členství. V případě neposkytnutí těchto údajů člen nemůže být přijat. Poskytnutí ostatních osobních údajů je dobrovolné.

Na základě písemné žádosti je LSPT Ondřejnica povinen poskytnout členovi (případně za něj jeho zákonnému zástupci) informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu.

Pokud se zákonný zástupce domnívá, že LSPT Ondřejnica, či zpracovatel a další příjemce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s Nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat LSPT Ondřejnica či zpracovatele a dalšího příjemce o vysvětlení; (ii) požádat, aby LSPT Ondřejnica či zpracovatel a další příjemce odstranil takto vzniklý stav; (iii) obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů; (iv) požadovat opravu osobních údajů v souladu s Nařízením; (v) v případě použití údajů pro informační účely má člen, resp. jeho zákonný zástupce právo vznést ke správci námitku.

V případě potřeby předání osobních údajů do státu mimo Evropskou unii (např. z důvodu účasti člena na zahraniční akci mimo EU), je postupováno individuálně a člen resp. jeho zákonný zástupce je pro takový případ požádán o udělení zvláštního souhlasu. Člen resp. zákonný zástupce má právo na přenositelnost těchto údajů a na právo na výmaz těchto údajů v souladu s Nařízením. Dále má právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti LSPT Ondřejnica.

Doba zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu členství. Z důvodu uchovávání historie oddílu i hlavního spolku a důvodu uvedených dále, je možné LSPT Ondřejnica udělit souhlas se zpracováním vybraných údajů i po ukončení členství a uplynutí dalších zákonných důvodů. Souhlas je možné vyznačit zaškrtnutím příslušného políčka uvedeného v přihlášce. Zákonný zástupce člena tím dává LSPT Ondřejnica souhlas se zpracováváním osobních údajů člena v rozsahu bodů a) až f), a to po dobu, po kterou budou tyto údaje relevantní ve vztahu k níže vymezeným účelům, nejdéle však po dobu 50 let po skončení jeho členství v LSPT Ondřejnica.

LSPT Ondřejnica bude zpracovávat tyto osobní údaje za účelem:

 1. obnovení údajů o členství příslušného člena v LSPT Ondřejnica, pokud se člen rozhodne do LSPT Ondřejnica znovu vstoupit,
 2. informování bývalého člena o akcích a projektech organizovaných LSPT Ondřejnica
 3. informování bývalého člena o akcích a projektech, na kterých se LSPT Ondřejnica podílí
 4. ochrany oprávněných zájmů LSPT Ondřejnica.

I v případě, že zákonný zástupce nedal v přihlášce souhlas se zpracováním osobních údajů po skončení členství, některé údaje jsou LSPT Ondřejnica zpracovávány i po skončení členství na základě právních povinností, a to po dobu, která je stanovena právními předpisy.

Prohlášení a souhlas

Vyplněním a podpisem přihlášky dává zákonný zástupce LSPT Ondřejnica souhlas se zpracováváním osobních údajů člena v souladu s Nařízením.

Zákonný zástupce:

Webdesign - Jaromír Konečný © 2016